08.08.2022

Договор

Скачать договор

הסכם

בס”ד                                           

                    הסכם

שנערך ונחתם ביום ….בחודש…….2020_________

בין:

גיפיור ותחרה בע”מ

515224889 ח.פ

משרד:098343030

פקס: 077-7177015

כתובת: שער העמק 2,נתניה

natali.treskina@gmail.com

                                                                                          להלן: ” חברה הנותנת שירות “

לבין:

                                          שם החברה:

                                                  ח.פ  :

                                                כתובת:

להלן:” חברה המקבלת שירות

הואיל: והחברה המקבלת שירות הינה כ”א אדם כללי ו/או מקצועי;

והואיל:  ולצורך כך דרושים לחברה המקבלת שירות לעובדי כוח עזר וכח אדם שונות;

והואיל: ולחברה הנותנת שירות היכולת לספק לחברה המקבלת שירות, שירותים נדרשים בתחום כח אדם;

והואיל: שלצורך כך התקשרו שתי החברות בהסכם כדלהלן.

לפיכך הוסכםהוצהר והותנה כדלקמן:

 • המבוא
 • המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 • הוראות הסכם זה תהיינה עדיפות על הוראות סותרות אם תהיינה בהסכם אחר כלשהו שייחתם בין הצדדים, זולת אם צוין אחרת.
 • הצהרת החברה המקבלת שירות
 • החברה מצהירה, כי היא מפעילה את מחלקותיה כחוק.
 • כי אין מניעה על פי דין ו/או הסכם כל שהוא ו/או מניעה אחרת כלשהי המונעת ממנה להתקשר בהסכם זה ולקיים את מלוא התחייבויותיה על פיו, וכי לא נדרשת הסכמה של צד ג’ כלשהו לצורך ההתקשרות בנוגע לעניינים נשוא הסכם זה.
 • הצהרת החברה הנותנת שירות
 • החברה הנותנת שירות מצהירה בזה, כי הנה חברה פעילה, וכי היא נרשמה אצל רשם החברות, וכי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או כל מניעה אחרת לצורך רישום החברה ברשם החברות.
 • החברה הנותנת שירות היא בעלת פוטנציאל לספק את השירותים הנדרשים המתאימים ובהתאם לדרישות המוסד ו/או החברה המקבלת שירות.
 • החברה מתחייבת לשלם לעובדים את משכורתם עפ”י החוק ובמועד כמתחייב בחוק.
 • החברה לבדה מוסמכת לפטר את העובדים, להפסיק את הצבתם אצל לקוחות החברה המקבלת שירות, להשעותם או לקבל את התפטרותם, לפי העניין. החברה המקבלת שירות ו/או לקוחותיו לא תהיה רשאית רשאים בשום מקרה להודיע למי מן העובדים על פיטוריו או השעייתו או קבלת התפטרותו. כל הודעה בדבר ההתקשרות לגבי העובדים כולם או חלקם תימסר אך ורק ע”י החברה הנותנת שירות.
 • החברה הנותנת שירות תהיה רשאית בתאום מראש עם החברה המקבלת שירות ובכפוף לאישורו להחליף עובדים ביוזמתו, על יד גריעת עובדים מרשימת העובדים וצירוף עובדים בעלי כישורים דומים, מנוסים ומיומנים תחתיהם.
 • העובדים שיוצבו אצל החברה המקבלת שירות יועסקו לפי צרכיה/ מי מטעמה, לרבות עבודה במשמרות וגם/או בשעות נוספות, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 • החברה הנותנת שירות היא קבלן עצמאי שהוזמנה לתת שירותים על ידי החברה הנותנת המקבלת שירות, ויחסי הצדדים יהיו יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ובשום פנים ואופן לא ייווצרו ו/או יתקיימו ביניהן ובין מי מהן לעובדי הצד השני יחסי עובד-מעביד ו/או יחסי שלוח-שולח.
 • החברה הנותנת שירות תישא באחריות הבלעדית והבלבדית לתשלום שכרם של העובדים במועדו על פי דין, להפרשות בגינם ולזכויותיהם הסוציאליות ו/או האחרות כעובדים, על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם קיבוצי ו/או אחר ו/או צו הרחבה, לרבות ומבלי למעט, חופשה, הבראה, פנסיה, מס בריאות, מס הכנסה, ביטוח לאומי, נסיעות לאתרי העבודה במידת הצורך, וכן כל חבות משפטית או חבות מס או חבות אחרת לרבות על פי הסכם קיבוצי מחייב החל על פי העניין. כמו כן החברה מתחייבת לשלם לעובד במועד את מלא שכרו ומלא זכויותיו כדין.
 • מתחייבת החברה הנותנת שירות לנהל פנקס חופשה וימי מחלה ותיעוד מלא בגין כל מידע הנדרש בנוגע לעבודת העובד במהלך עבודתו אצלה.
 • החברה הנותנת שירות מתחייבת לדווח בכתב ובאופן מיידי לחברה המקבלת שירות על כל אירוע חריג הקשור לעובדים, לרבות אך מבלי להגדיל, פציעה, חשד לפלילים, מחלה ממושכת, אשפוז, וכיו”ב.
 • החברה הנותנת שירות היא בלבד שקבלה ו/או תקבל את העובדים לעבודה והיא לבד רשאית לפטרם.
 • החברה המקבלת שירות מתחייבת להחזיק בפוליסת ביטוח תקפה בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה במשך כל התקופה להסכם זה.
 • התמורה וההתחשבנות
 • בכפוף לקיום התחייבויות החברה הנותנת שירות עפ”י הסכם זה ועפ”י כל דין. במלואו ובמועדן, תשלם החברה המקבלת שירות במועדים שנקבעו לכך בהסכם זה את התמורה המגיעה בגין אספקת העובדים ללקוחותיה, כמפורט בהסכם זה.
 • החברה המקבלת שירות תדווח לחברה הנותנת שירות על אירועים חריגי הקשורים לעובדים, שאירעו בשעות עבודתם של העובדים באתרי החברה, ככל שיהיו.
 • החברה המקבלת שירות תשלם לחברה הנותנת שירות את שכר עבודתו של כל עובד לפי התעריפים הבאים:
 • מחיר לפי שעה רגילה …… ש”ח (לפני מע”מ)
 • 25% תוספת שעות נוספות נוספת על פי חוק
 • 50% תוספת שעות עבודה חגים ומועדים על פי חוק
 • על מנת לאפשר מעקב אחר מספר שעות העבודה של העובדים, באתרים בהם קיים שעון נוכחות ייעשה שימוש בשעון הנוכחות באתר, והעובדים ידווחו על נוכחותם על פי נוהל החבר המקבלת שירות. במידה ולא קיים שעון נוכחות העובדים ידווחו באמצעות כרטיס עבודה ידני שיוחתם על ידי מנהל העבודה באתר שיאשר את שעות העבודה שבוצעו על ידי העובד.
 • התמורה תשולם על ידי החברה המקבלת שירות על פי פירוט השעות המדווח על ידה עד ליום ה-15 לכל חודש שבו הוגשה אותה חשבונית מס.
 • החברה תגיש למזמין חשבונית מס מדי 10 לחודש בגין החודש החולף. לחשבונית יצורפו העתקי תלושי השכר של העובדים לכל המחירים יש להוסיף מע”מ על פי שיעורו ביום התשלום.
 • מחיר שעת העבודה יעודכן מעת לעת בהסכמה הדדית כאשר בכל העלאת שכר המינימום יועלה שכר העובד בהתאמה לפי אחוז העלאה והחברה המקבלת שירות לשלם את שכר עבודתו של העובד בהתאם.
 • העדר קיום של יחסי עבודה בין החברה המקבלת שירות לבין נותנת השירותאחריות ושיפוי
 • בין החברה המקבלת שירות לנותנת השירות ישררו יחסים של מזמין וקבלן עצמאי ולא יתקיימו יחסי עובד ומעביד.
 • מוצהר ומובהר בזאת להסרת כל ספק שבין החברות ולקוחותיהן לבין מי מהעובדים המוצבים לעבודה אצלה על ידי החברה, לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד ומעביד, והחברה הנותנת שירות תחשב, היא בלבד על כל המשתמע מכך, מעסיקתם של העובדים.
 • סיום ההתקשרות וביטול החוזה
 • מוסכם בזאת, כי הצדדים רשאים להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש של חודש אחד לצד השני.
 • מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה הנותנת שירות, על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים, כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את החברה הנותנת שירות בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית.
 • נתקבלה על ידי החברה החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדה בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהיא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיה, כולם או חלקם, או שהיא פנתה לנושיה למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 233 לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ”ג – 1983.
 • הוכח להנחת דעתו של החברה, כי החברה המקבלת שירות הסתלקה מביצוע החוזה.
 • ננקטו נגד החברה הליכים פליליים או הליכי חקירה ושימוע – על ידי הרשויות המוסמכות – העשויים להשפיע על המשך כשירות החברה לספק השירותים על פי הסכם זה.
 • התברר כי הצהרה כלשהי של החברה שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהחברה לא גילתה לחברה הנותנת שירות עובדה מהותית אשר, לדעת החברה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה.
 • כללי
 • הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות תנאי הסכם זה לרבות המחירים בהם התקשרו הצדדים על פי הסכם זה, ולא יעבירו תוכנו של הסכם זה לידיעת צד שלישי ללא הסכמתו של הצד האחר להסכם זה.
 • כל שינוי , ויתור, ארה לא יהיו ברי תוקף אלא אם כן יעשו בכתב.
 • על הסכם זה יחולו הוראות הדין הישראלי ובלבד וכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים יתברר בבתי המשפט המוסכמים בתל אביב בלבד ולא בכל בית משפט אחר.
 • כל הודעה תישלח באמצעות דואר רשום או פקס או שליח לפי הנמענים המפורטים במבוא להסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

___________________                                                        כוח אדם____גיפיור ותחרה בע’מ_________________

החברה המקבלת שירות                                                                        החברה הנותנת שירות

Скачать договор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заказать звонок
+
Жду звонка!